Sme tu pre vás!

Sme vám k dispozícii každý deň a spojíme sa s vami aj v krátkom čase mimo úradných hodín.

Po - Pi 06:00 - 22:00 So - Ne 10:00 - 18:00 Úradné hodiny: Po - Pi 08:00 - 18:00 Gnarrenburger Straße 64 27432 Bremervörde +49 4761 99 600 99 service@personaleinsatz.eu
Foto AGB

GTC

Všeobecné podmienky

 1. Rozsah pôsobnosti, definície
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy medzi

   W & W Personaleinsatz GmbH
   Gnarrenburger Street 64
   27432 Bremervörde

   Telefón +49 4761 99 600 99
   E-mail service@personaleinsatz.eu
   Web https://personaleinsatz-projekte.eu

   Zastúpená
   Generálny riaditeľ Julian Wohlan

   Sídlo spoločnosti Bremervörde
   Registrový súd miestny súd Tostedt
   Obchodný register HRB 207899
   IČ DPH DE328993651

   (ďalej len "Sprostredkovateľ") a zákazníci spoločnosti W & W Personaleinsatz GmbH (ďalej len "Objednávateľ" a "Zhotoviteľ", spoločne tiež len "Zmluvné strany").
  2. Tieto VOP sa uplatňujú výlučne v prípade, ak sú zmluvné strany podnikateľmi. Podľa § 14 Občianskeho zákonníka (BGB) je podnikateľom fyzická alebo právnická osoba alebo združenie s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti. Dôkazné bremeno spočíva na účastníkoch konania.
  3. Platia výlučne Všeobecné obchodné podmienky makléra. Ak klient alebo zhotoviteľ použije rozporné alebo doplňujúce všeobecné podmienky, ich platnosť sa týmto odmieta; súčasťou zmluvy sa stávajú len vtedy, ak s nimi sprostredkovateľ výslovne súhlasil.
 2. Predmet zmluvy
  1. Objednávateľ využíva v rámci svojich podnikateľských zámerov rôznych subdodávateľov (dodávateľov), ktorí poskytujú objednané služby samostatne na základe zmlúv o dielo a pracovnej činnosti. Sprostredkovateľ sa špecializuje na obstarávanie takýchto dodávateľov.
  2. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvy, najmä na rámcové dohody o obstarávaní dodávateľov, dohody o spracovaní projektov a všetky podporné služby, ktoré zmluvné strany uzatvárajú so sprostredkovateľom v súvislosti s obchodmi ponúkanými sprostredkovateľom.
  3. Sprostredkovateľ sprostredkúva európskych dodávateľov s kvalifikovanými pracovníkmi alebo asistentmi s požadovanou kvalifikáciou v požadovanom odbore. Dodávatelia pracujú na základe zmluvy o dielo a pracovnej zmluve. Priamymi zmluvnými stranami zmlúv o dielo sú objednávateľ a zhotoviteľ.
 3. Uzatvorenie zmluvy
  1. Prezentácia a reklama služieb na internetovej prezentácii sprostredkovateľa nepredstavuje záväznú ponuku sprostredkovateľa na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní, ale slúži na predloženie záväznej ponuky na uzavretie rámcovej zmluvy o sprostredkovaní vrátane sprievodných zmlúv.
  2. Realitný maklér kontaktuje klienta bezprostredne po jeho dopytovaní a spolu s klientom zostaví informácie potrebné na sprostredkovanie.
   Klient uvedie dopyt v objednávke na sprostredkovanie. Všetky údaje uvedené realitnou kanceláriou v objednávke na sprostredkovanie sú návrhy realitnej kancelárie, aby mohla čo najlepšie zadať zákazku. Je výlučnou zodpovednosťou klienta, aby čo najpresnejšie špecifikoval rozsah, trvanie a obsah prác tak, aby bolo možné sprostredkovanie. Za nepravdivé, nesprávne alebo neúplné informácie zodpovedá výlučne klient.
  3. Sprostredkovateľ vyhlasuje verejné súťaže na príslušné projekty a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Dodávatelia môžu prijať jeden z týchto projektov ako subdodávatelia. V takom prípade zhotoviteľ uzavrie so sprostredkovateľom zmluvy potrebné na realizáciu projektu a ďalšiu podporu zhotoviteľa.
   Sprostredkovateľ bude poverený kontrolou správ o činnosti, časových výkazov a preberacích protokolov a bude vystavovať faktúry a vyberať platby v mene zhotoviteľa.
  4. Sprostredkovateľ zostaví zmluvné dokumenty vrátane všeobecných obchodných podmienok po uzavretí zmluvy v súlade s predpismi o ochrane údajov a po uvedení do prevádzky ich zašle zmluvným stranám v textovej podobe (e-mailom).
  5. Zmluva sa uzatvára výlučne v nemeckom jazyku.
  6. Zmluvné strany musia zabezpečiť, aby nimi poskytnuté e-mailové adresy a kontaktné údaje boli správne, aby bolo možné prijímať e-maily odoslané sprostredkovateľom na základe týchto údajov. Najmä pri používaní SPAM filtrov musia strany zabezpečiť, aby všetky e-maily odoslané sprostredkovateľom mohli byť doručené.
 4. Náklady, zmluvné podmienky
  1. Ak nie je v ponuke makléra uvedené inak, všetky hodinové sadzby uvedené online sú odhadované čisté náklady. Môžu sa mierne líšiť v závislosti od profilu požiadaviek a podrobného opisu práce. Aktuálne denné sadzby odmeňovania, ktoré závisia od vývoja na trhu a dostupnosti, sú uvedené pri záväznej ponuke rámcovej zmluvy o sprostredkovaní. Príjemca služby je zodpovedný za zdanenie odmeny v súlade s § 13b :UstG.
  2. Dohodnuté sadzby zahŕňajú denné diéty, výdavky, cestovné a víkendové diéty, ako aj príspevky na výdavky.
  3. Odmena za plnenie zahŕňa všetko, čo je potrebné na riadne, úplné a včasné vykonanie služby, ako aj všetky náklady vynaložené na splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa (okrem materiálu a spotrebného materiálu).
  4. Všetky služby makléra sú pre klienta naďalej bezplatné.
   Zhotoviteľ zaplatí za služby sprostredkovateľa províziu na základe odmeny zo zmluvy o dielo.
  5. Všetky ostatné podmienky, ako napríklad doložka o zákaze konkurencie, záruky a oprávnenia, miesto plnenia, ubytovanie, termíny a lehoty, poistenie, platobné podmienky, provízne predpisy, ukončenie alebo prijatie, sú uvedené v rámcovej dohode o umiestnení a zmluve o dielo a službách. Tieto dokumenty sa v súlade s nariadením GDPR zasielajú zmluvným stranám e-mailom pred uvedením do prevádzky.
 5. Zodpovednosť sprostredkovateľa
  1. Sprostredkovateľ zodpovedá v súlade so zákonnými ustanoveniami v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti za škodu na živote, zdraví alebo zdraví. Sprostredkovateľ nenesie žiadnu ďalšiu zodpovednosť. Uvedené obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a orgánov sprostredkovateľa.
  2. Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú klientovi v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.
  3. Objednávateľ odškodní sprostredkovateľa za akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu zo sprostredkovania zhotoviteľa alebo v súvislosti s ním.
 6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
  1. Obchodné a obchodné tajomstvá zmluvných strán, ktoré sa stali známe druhej zmluvnej strane, sa považujú za dôverné aj po ukončení zmluvného vzťahu a nesmú byť sprístupnené tretím stranám. Povinnosť zachovávať dôvernosť informácií neplatí, ak je prijímajúca strana zo zákona povinná zverejniť predmetné informácie na základe súdneho rozhodnutia alebo príkazu orgánu.
  2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá 5 rokov po ukončení zmluvy.
 7. Ochrana údajov
  1. Sprostredkovateľ zhromažďuje a uchováva údaje strán potrebné na transakciu. Pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľ dodržiava zákonné ustanovenia. Sprostredkovateľ je oprávnený poskytnúť tieto údaje tretím osobám povereným výkonom sprostredkovania, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy. Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov dostupných online. Zmluvné strany na požiadanie kedykoľvek dostanú informácie o údajoch, ktoré sú o nich uložené.
  2. Okrem toho sa uplatňujú zákonné predpisy o ochrane údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), nové znenie spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG-neu) a zákon o telemédiách (TMG).
  3. Realitná kancelária vlastní autorské práva na všetky texty, obrázky a filmy uverejnené na svojej webovej stránke (pokiaľ nie je v právnom oznámení uvedené inak). Použitie obrázkov, filmov a textov nie je povolené bez výslovného súhlasu realitnej kancelárie.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP a zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadia právom Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením jednotného medzinárodného práva, najmä Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Výlučným miestom súdnej právomoci pre všetky spory je sídlo spoločnosti sprostredkovateľa v Bremervörde.
  2. K VOP neexistujú žiadne ústne ani písomné dohody o zabezpečení. Zmeny alebo doplnky musia byť vykonané písomne. To platí aj pre zrušenie požiadavky písomnej formy.
  3. Ak by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným úplne alebo čiastočne, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Neplatné ustanovenie sa nahradí právne prípustným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zamýšľanému účelu. To platí aj v prípade neúmyselnej medzery v zákone.


Stav: september 2023

Prihlásiť sa

Registrácia

Obnovenie hesla

Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu. Potom dostanete e-mailom odkaz na vytvorenie nového hesla.