Sme tu pre vás!

Sme vám k dispozícii každý deň a spojíme sa s vami aj v krátkom čase mimo úradných hodín.

Po - Pi 06:00 - 22:00 So - Ne 10:00 - 18:00 Úradné hodiny: Po - Pi 08:00 - 18:00 Gnarrenburger Straße 64 27432 Bremervörde +49 4761 99 600 99 service@personaleinsatz.eu
Ochrana údajov na fotografiách

Zásady ochrany osobných údajov

Dodržiavame GDPR


Správca podľa článku 4 ods. 7 GDPR

W & W Personaleinsatz GmbH
Gnarrenburger Street 64
27432 Bremervörde
service@personaleinsatz.eu

Všeobecné informácie

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Vo všeobecnosti je možné používať naše webové stránky bez poskytnutia osobných údajov. Ak sa na našich webových stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), vždy sa tak deje v rámci možností na dobrovoľnej báze. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám. Radi by sme upozornili, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže byť vystavený bezpečnostným zraniteľnostiam. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Zhromažďovanie súborov denníka servera

Pri každom prístupe na túto webovú lokalitu sa automaticky zhromažďujú informácie od nás alebo od poskytovateľa webového priestoru. Tieto informácie, známe aj ako súbory denníka servera, sú všeobecnej povahy a neumožňujú vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Zhromaždené informácie zahŕňajú: Názov webovej stránky, súbor, dátum, objem údajov, webový prehliadač a verzia webového prehliadača, operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetu, takzvaná URL odkazu (stránka, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku) a IP adresa. Bez týchto údajov by v niektorých prípadoch nebolo technicky možné doručiť a zobraziť obsah webovej stránky. V tomto ohľade je zhromažďovanie údajov absolútne nevyhnutné. Anonymné informácie používame aj na štatistické účely. Pomáhajú nám optimalizovať našu ponuku a technológie. Vyhradzujeme si tiež právo spätne skontrolovať protokolové súbory, ak máme podozrenie na nezákonné používanie našej webovej stránky.

Nakladanie s osobnými údajmi

Definícia: Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré možno použiť na jednoznačnú identifikáciu osoby. Sú to teda údaje, ktoré možno vysledovať k osobe. Medzi tieto osobné údaje patrí meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Medzi osobné údaje patria aj informácie o záľubách, členstve a preferenciách, ako aj o navštívených webových stránkach. Tieto údaje poskytovateľ zhromažďuje, používa a v prípade potreby odovzdáva ďalej len vtedy, ak je to výslovne povolené zákonom alebo ak používateľ súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním, používaním a odovzdávaním údajov.

Cookies

Táto webová stránka používa takzvané súbory cookie. Sú to textové súbory, ktoré server ukladá do vášho počítača. Obsahujú informácie o prehliadači, IP adrese, operačnom systéme a internetovom pripojení. Tieto údaje neposkytujeme tretím stranám ani ich nespájame s osobnými údajmi bez vášho súhlasu. Súbory cookie plnia dve hlavné úlohy: Pomáhajú nám uľahčiť vám navigáciu na našej webovej stránke a umožňujú správne zobrazenie webovej stránky. Nepoužívajú sa na zavádzanie vírusov alebo spúšťanie programov. Používatelia majú možnosť pristupovať na naše webové stránky bez súborov cookie. Na tento účel je potrebné zmeniť príslušné nastavenia v prehliadači. Použite funkciu pomoci svojho prehliadača, aby ste zistili, ako deaktivovať súbory cookie. Radi by sme však upozornili, že to môže zhoršiť niektoré funkcie tejto webovej stránky a obmedziť jej jednoduché používanie.

Šifrovanie SSL

Táto stránka používa šifrovanie SSL z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.
Ak je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Minimalizácia údajov

V súlade so zásadami predchádzania a minimalizácie údajov uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné alebo ako to predpisuje zákon (zákonná doba uchovávania). Ak účel zhromaždených informácií už nie je aktuálny alebo ak uplynie doba uchovávania, údaje zablokujeme alebo vymažeme.

Vaše práva na informácie, opravu, blokovanie, vymazanie a námietku

Máte právo bezplatne požiadať o informácie o nami uložených osobných údajoch a/alebo o ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Výnimky: Ukladanie údajov je potrebné na obchodné transakcie alebo údaje podliehajú zákonným povinnostiam uchovávania. Na tieto účely nás prosím kontaktujte. Aby bolo možné kedykoľvek zohľadniť zablokovanie údajov, je potrebné uchovávať údaje v zablokovanom súbore na účely kontroly. Ak neexistuje zákonná povinnosť archivácie, môžete požiadať aj o vymazanie údajov. V opačnom prípade údaje zablokujeme, ak si to želáte.

Ochrana údajov pri žiadostiach o informácie a prihláškach

Prevádzkovateľ údajov zhromažďuje a spracúva osobné údaje záujemcov a uchádzačov na účely spracovania ponuky. Spracovanie sa môže vykonávať aj elektronicky. Ide najmä o prípad, keď dopytujúci sa/uchádzač zašle zodpovedajúce dokumenty prevádzkovateľovi elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom. Ak prevádzkovateľ uzavrie zmluvu na základe ponukového konania, zaslané údaje sa uložia na účely spracovania zmluvného vzťahu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak prevádzkovateľ neuzavrie zmluvu so záujemcom/uchádzačom, dokumenty sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení rozhodnutia o odmietnutí, pokiaľ vymazanie nie je v rozpore s inými oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Iným oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Aby sme zabezpečili, že naše zásady ochrany osobných údajov budú vždy v súlade s aktuálnymi právnymi požiadavkami, vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny. To platí aj v prípade, že je potrebné upraviť zásady ochrany osobných údajov z dôvodu nových alebo revidovaných služieb, napríklad nových služieb. Nové zásady ochrany osobných údajov sa potom uplatnia pri ďalšej návšteve našej webovej stránky.

Dotaz na úverovú bonitu

V rámci našich obchodných procesov vykonávame kontrolu úverovej bonity v združení Creditreform e. V. a Creditsafe Deutschland GmbH, aby sme získali spoľahlivé posúdenie solventnosti našich zákazníkov. S vašimi údajmi sa samozrejme zaobchádza dôverne a používajú sa len na tento účel.

Kontakt pre otázky

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo návrhy v súvislosti s našimi zásadami ochrany osobných údajov a spracovaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás na vyššie uvedených adresách.

Stav: september 2019

Prihlásiť sa

Registrácia

Obnovenie hesla

Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu. Potom dostanete e-mailom odkaz na vytvorenie nového hesla.